Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam ohrožených živočichů v ČR

18. 10. 2015

 

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

 

ze dne 11. června 1992,

 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Změna: 105/1997 Sb.

Změna: 200/1999 Sb.

Změna: 85/2000 Sb.

Změna: 190/2000 Sb.

Změna: 116/2004 Sb.

Změna: 381/2004 Sb.

Změna: 573/2004 Sb., 574/2004 Sb.

Změna: 452/2005 Sb.

Změna: 175/2006 Sb.

Změna: 425/2006 Sb.

Změna: 96/2007 Sb.

Změna: 141/2007 Sb.

Změna: 267/2007 Sb.

Změna: 60/2008 Sb.

Změna: 75/2008 Sb.

Změna: 30/2009 Sb.

Změna: 262/2009 Sb.

 

 

       Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):

Příl.III

 

1.

Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

 

Bezobratlí (Avertebrata)

 

bělásek východní             - Leptidea morsei

cikáda viničná               - Tibicen haematodes

hnědásek osikový             - Hypodryas maturna

chrobák                      - Belbelasmus unicornis

chrobák pečlivý              - Copris lunaris

jasoň červenooký             - Parnassius apollo

jasoň dymnivkový             - Parnassius mnemosyne

listonoh jarní               - Lepidurus apus

listonoh letní               - Triops cancriformis

kobylka sága                 - Saga pedo

krasec                       - Capnodis tenebrionis

krasec                       - Eurythyrea quercus

krasec                       - Sphaenoptera antiqua

krasec uherský               - Anthaxia hungarica

kudlanka nábožná             - Mantis religiosa

modrásek černoskvrnný        - Maculinea arion

modrásek hořcový             - Maculinea alcon

okáč jílkový                 - Lopinga achine

pakudlanka jižní             - Mantispa styriaca

perlorodka říční             - Margaritana margaritifera

pestrokřídlec podražcový     - Zerynthia polyxena

ploskoroh                    - Libelloides spp.

potápník                     - Graphoderus bilineatus

rak kamenáč                  - Astacus torrentium

rak říční                    - Astacus fluviatilis

roháček                      - Ceruchus chrysomelinus

střevlík                     - Carabus auratus

střevlík                     - Carabus clathratus

střevlík                     - Carabus hungaricus

střevlík                     - Carabus menetriesi

střevlík                     - Carabus nitens

svinutec tenký               - Anisus vorticulus

štír kýlnatý                 - Euscorpius carpathicus

tesařík alpský               - Rosalia alpina

tesařík broskvoňový          - Purpuricenus kaehleri

tesařík                      - Megopis scabricornis

velevrub malířský            - Unio pictorum

žábronožky                   - Anostraca spp.

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

drsek menší                  - Zingel streber

drsek větší                  - Zingel zingel

hrouzek Kesslerův            - Gobio kessleri

mihule potoční               - Lampetra planeri

mihule ukrajinská            - Eudontomyzon mariae

sekavčík horský              - Sabanejewia aurata

 

Obojživelníci (Amphibia)

čolek dravý                  - Triturus carnifex)

čolek hranatý                - Triturus helveticus

čolek karpatský              - Triturus montandoni

ropucha krátkonohá           - Bufo calamita

skokan ostronosý             - Rana arvalis

skokan skřehotavý            - Rana ridibunda

 

Plazi (Reptilia)

ještěrka zední               - Podarcis muralis

ještěrka zelená              - Lacerta viridis

užovka podplamatá            - Natrix tessellata

užovka stromová              - Elaphe longissima

zmije obecná                 - Vipera berus

želva bahenní                - Emys orbicularis

 

Ptáci (Aves)

břehouš černoocasý           - Limosa limosa

bukač velký                  - Botaurus stellaris

bukáček malý                 - Ixobrychus minutus

drop velký                   - Otis tarda

dytík úhorní                 - Burhinus oedicnemus

chřástal malý                - Porzana parva

jeřáb popelavý               - Grus grus

koliha velká                 - Numenius arquata

kolpík bílý                  - Platalea leucorodia

kulík hnědý                  - Endromias morinellus

luňák červený                - Milvus milvus

luňák hnědý                  - Milvus migrans

mandelík hajní               - Caracias garrulus

morčák velký                 - Mergus merganser

orel křiklavý                - Aquila pomarina

orel mořský                  - Haliaeetus albicilla

orel skalní                  - Aquila chrysaetos

orlovec říční                - Pandion haliaeetus

ostralka štíhlá              - Anas acuta

polák malý                   - Aythya nyroca

poštolka rudonohá            - Falco vespertinus

puštík bělavý                - Strix uralensis

raroh velký                  - Falco cherrug

rybák černý                  - Chlidonias niger

skalník zpěvný               - Monticola saxatilis

slavík modráček tundrový     - Luscinia svecica svecica

sokol stěhovavý              - Falco peregrinus

strnad luční                 - Miliaria calandra

strnad zahradní              - Emberiza hortulana

tenkozubec opačný            - Recurvirostra avosetta

tetřev hlušec                - Tetrao urogallus

vodouš rudonohý              - Tringa totanus

volavka červená              - Ardea purpurea

výreček malý                 - Otus scops

zedníček skalní              - Tichodroma muraria

 

Savci (Mammalia)

kočka divoká                 - Felis sivestris

medvěd hnědý                 - Ursus arctos

netopýr brvitý               - Myotis emarginatus

netopýr černý                - Barbastella barbastellus

netopýr pobřežní             - Myotis dasycneme

netopýr velký                - Myotis myotis

plch zahradní                - Eliomys quercinus

sysel obecný                 - Citellus citellus

tchoř stepní                 - Mustela eversmanii

vlk                          - Canis lupus

vrápenec malý                - Rhinolophus hipposideros

vrápenec velký               - Rhinolophus ferrumequinum

 

2.

Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

 

Bezobratlí (Avertebrata)

babočka bílé l               - Nymphalis vau-album

bourovec trnkový             - Eriogaster catax

chroust opýřený              - Anoxia pilosa

klínatka rohatá              - Ophiogomphus cecilia

klínatka žlutonohá           - Stylurus flavipes

kovařík                      - Ludius ferrugineus

krajník                      - Calosoma auropunctatum

lesák rumělkový              - Cucujus cinnaberinus

lišaj pupalkový              - Proserpinus proserpina

martináč hrušňový            - Saturnia pyri

modrásek bahenní             - Maculinea nausithous

modrásek očkovaný            - Maculinea teleius

modrásek stepní              - Polymmatus eroides

ohniváček černočárný         - Lycaena dispar

ohniváček rdesnový           - Lycaena helle

okáč hnědý                   - Coenonympha hero

okáč skalní                  - Hipparchia briseis

okáč sudetský                - Erebia sudetica

pačmelák cizopasný           - Psythirus rufipes

páchník hnědý                - Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

potápník široký              - Dytiscus latissimus

přástevník mařinkový         - Eucharia casta

přástevník svízelový         - Claetis maculosa

saranče                      - Stenobothrus eurasius

střevlík                     - Carabus scabriusculus

střevlík                     - Carabus variolosus

stužkonoska vrbová           - Catocala electa

šídlatka kroužkovaná         - Sympecma braueri

škeble rybničná              - Anodonta cygnea

tesařík obrovský             - Cerambyx cerdo

tesařík zavalitý             - Ergates faber

tesařík                      - Trafosoma depsarium

vážka běloústá               - Leucorrhinia albifrons

vážka jasnoskvrnná           - Leucorrhinia pectoralis

vážka široká                 - Leucorrhinia caudalis

velevrub tupý                - Unio crassus

zdobenec                     - Gnorimus spp.

zlatohlávek chlupatý         - Tropinota hirta

zubokřídlec dubový           - Marumba quercus

žluťásek barvoměnný          - Colias myrnidone

žluťásek borůvkový           - Colias palaeno

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

ježdík dunajský              - Gymnocephalus baloni

ostrucha křivočará           - Pelecus cultratus

ouklejka pruhovaná           - Alburnoides bipunctatus

sekavec písečný              - Cobitis taenia

 

Obojživelníci (Amphibia)

blatnice skvrnitá            - Pelobates fuscus

čolek horský                 - Triturus alpestris

čolek obecný                 - Triturus vulgaris

čolek velký                  - Triturus cristatus

kuňka ohnivá                 - Bombina bombina

kuňka žlutobřichá            - Bombina variegata

mlok skvrnitý                - Salamandra salamandra

ropucha zelená               - Bufo viridis

rosnička zelená              - Hyla arborea

skokan menší                 - Rana lessonae

skokan štíhlý                - Rana dalmatina

skokan zelený                - Rana esculenta

 

Plazi (Reptilia)

ještěrka obecná              - Lacerta agilis

ještěrka živorodá            - Lacerta vivpara

slepýš křehký                - Anguis fragilis

užovka hladká                - Coronella austriaca

Ptáci (aves)

 

bekasina otavní              - Gallinago gallinago

bělořit šedý                 - Oenanthe oenanthe

čáp černý                    - Ciconia nigra

čírka modrá                  - Anas querquedula

datlík tříprstý              - Picoides tridactylus

drozd cvrčala                - Turdus iliacus

dřemlík tundrový             - Falco columbarius

dudek chocholatý             - Upupa epops

hohol severní                - Bucephala clangula

holub doupňák                - Columba oenas

chřástal kropenatý           - Porzana porzana

chřástal polní               - Crex crex

chřástal vodní               - Rallus aquaticus

jeřábek lesní                - Tetrastes bonasia

kalous pustovka              - Asio flammeus

kavka obecná                 - Corvus monedula

konipas luční                - Motacilla flava

kos horský                   - Turdus torquatus

krahujec obecný              - Accipiter nisus

krutihlav obecný             - Jynx torquilla

křepelka polní               - Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší             - Glaucidium passerinum

kvakoš noční                 - Nycticorax nycticorax

ledňáček říční               - Alcedo atthis

lejsek malý                  - Ficedula parva

lelek lesní                  - Caprimulgus europaeus

linduška horská              - Anthus spinoletta

linduška úhorní              - Anthus campestris

lžičák pestrý                - Anas clypeata

moták lužní                  - Circus pygargus

moták pilich                 - Circus cyaneus

ostříž lesní                 - Falco subbuteo

pěnice vlašská               - Sylvia nisoria

pěvuška podhorní             - Prunella collaris

pisík obecný                 - Actitis hypoleucos

potápka rudokrká             - Podiceps grisegena

racek černohlavý             - Larus melanocephalus

rákosník velký               - Acrocephalus arundinaceus

rybák obecný                 - Sterna hirundo

skřivan lesní                - Lullula arborea

slavík modráček              - Luscinia svecica cvanecula

středoevropský

slavík tmavý                 - Luscinia luscinia

sova pálená                  - Tyto alba

strakapoud bělohřbetý        - Dendrocopos leucotos

strakapoud jižní             - Dendrocopos syriacus

sýc rousný                   - Aegolius funereus

sýček obecný                 - Athene noctua

sýkořice vousatá             - Panurus biarmicus

tetřívek obecný              - Tetrao tetrix

ťuhýk menší                  - Lanius minor

ťuhýk rudohlavý              - Lanius senator

včelojed lesní               - Pernis apivorus

vlha pestrá                  - Merops apiaster

vodouš kropenatý             - Tringa ochropus

volavka bílá                 - Egretta alba

volavka stříbřitá            - Egretta garzetta

zrzohlávka rudozobá          - Netta rufina

žluva hajní                  - Oriolus oriolus

 

Savci (Mammalia)

bobr evropský                - Castor fiber)

křeček polní                 - Cricetus cricetus

los evropský                 - Alces alces

myšivka horská               - Sicista betulina

netopýr ostrouchý            - Myotis blythi oxygnatus

netopýři (ostatní druhy)     - Microchiroptera

plch lesní                   - Dryomys nitedula

plšík lískový                - Muscardinus avellanarius

rejsek horský                - Sorex alpinus

rys ostrovid                 - Lynx lynx

vydra říční                  - Lutra lutra

 

3.

Za druhy ohrožené se prohlašují

 

 

Bezobratlí (avertebrata)

 

batolec                      - Apatura spp.

bělopásek                    - Limenitis spp.

bělopásek                    - Neptis spp.

číhalka pospolitá            - Atherix ibis

čmelák                       - Bombus spp.

drabčík                      - Emus hirtus

chrobák ozbrojený            - Odontaeus armiger

chrobák vrubounovitý         - Sisyphus schaefferi

chroust mlynařík             - Polyphylla fullo

kovařík                      - Lacon spp.

kozlíček jilmový             - Saperda punctata

krajník hnědý                - Calosoma inquisitor

krajník pižmový              - Calosoma sycophanta

krasec měďák                 - Chalcophora mariana

lišaj pryšcový               - Celerio euphorbiae

majka                        - Meloe spp.

mravenec                     - Formica spp.

můra                         - Phragmatiphila nex

nosorožík kapucínek          - Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový           - Papilio machaon

otakárek ovocný              - Iphiclides podalirius

perleťovec mokřadní          - Proclossiana cunomia

prskavec                     - Brachinus spp.

rak bahenní                  - Astacus leptodactylus

roháč obecný                 - Lucanus cervus

střevlík                     - Carabus arcensis

střevlík                     - Carabus irregularis

střevlík                     - Carabus obsoletus

střevlík                     - Carabus problematicus

střevlík                     - Carabus scheidleri

střevlík                     - Carabus ullrichi

svižník                      - Cicindela spp.

                               (s výjimkou C. hybrida)

šídlo rašelinné              - Aeschna subarctica

zdobenec                     - Trichius spp.

zlatohlávek skvostný         - Potosia aeruginosa

zlatohlávek                  - Oxythyrea funesta

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

cejn perleťový               - Abramis sapa

jelec jesen                  - Leuciscus idus

ježdík žlutý                 - Gymnocephalus schraetser

kapr obecný (sazan)          - Cyprinus carpio

mník jednovousý              - Lota lota

piskoř pruhovaný             - Misgurnus fossilis

plotice lesklá               - Rutilus pigus

střevle potoční              - Phoxinus phoxinus

vranka obecná                - Cottus gobio

vranka pruhoploutvá          - Cottus poecilopus

 

Obojživelníci (Amphibia)

ropucha obecná               - Bufo bufo

 

Plazi (Reptilia)

užovka obojková              - Natrix matrix

 

Ptáci (Aves)

bekasina větší               - Gallinago media

bramborníček černohlavý      - Saxicola toquata

bramborníček hnědý           - Saxicola rubetra

brkoslav severní             - Bambycilla garrulus

břehule říční                - Riparia riparia

cvrčilka slavíková           - Locustella luscinioides

čáp bílý                     - Ciconia ciconia

čírka obecná                 - Anas crecca

hýl rudý                     - Carpodacus erythrinus

chocholouš obecný            - Galerida cristata

jestřáb lesní                - Accipiter gentilis

kopřivka obecná              - Anas strepera

kormorán velký               - Phalacrocorax carbo

koroptev polní               - Perdix perdix

krkavec velký                - Corvus corax

lejsek šedý                  - Muscicapa striata

moták pochop                 - Circus aeruginosus

moudivláček lužní            - Remiz pendulinus

ořešník kropenatý            - Nucifraga caryocatactes

poptávka černokrká           - Podiceps nigricollis

poptávka malá                - Podiceps ruficollis

poptávka roháč               - Podiceps cristatus

rorýs obecný                 - Apus apus

slavík obecný                - Luscinia megarhynchos

sluka lesní                  - Scolopax rusticola

strakapoud prostřední        - Dendrocopos medius

ťuhýk obecný                 - Lanius collurio

ťuhýk šedý                   - Lanius excubitor

vlaštovka obecná             - Hirundo rustica

výr velký                    - Bubo bubo

 

Savci (Mammalia)

bělozubka bělobřichá         - Crocidura leucodon

plch velký                   - Glis glis

veverka obecná               - Sciurus vulgaris